Gyepű harsona

DSIDA JENŐ: Út a Kálváriára

Kedvezmény

10 %

170,- Ft

Bolti ár:
1 700 Ft

Baráti ár:
1 530 Ft

Kiadó: Lazi
Szerző: Dsida Jenő
Határon túli irodalom: Erdély
Téma: Versek

DSIDA JENŐ: Út a Kálváriára

Kattintson a képre, a teljes méret megtekintéséhez

Részletes termékismertető

"Er­dély­ben tör­té­nel­mi sors­vál­la­lás a köl­té­szet, a ma­gyar köl­tő­nek egy­szers­mind hit­val­ló­nak is kell len­ni­e. D­si­da Je­nő rö­vid é­le­tét vé­gig­kí­sér­te a meg­vál­tás hi­te és d­rá­má­ja, az a bi­zo­nyos­ság, hogy zak­la­tó kér­dé­se­i­re a lét­nek egy ma­ga­sabb rend­jé­ben kap­hat majd vá­laszt.
A ke­resz­tény köl­tő i­ga­zi hang­ja a­zok­ban a val­lá­sos ver­se­i­ben szó­lal meg, a­me­lyek a meg­vál­tást ke­re­sik, a meg­vál­tás mű­vé­ben kí­ván­nak sze­mé­lyes részt vál­lal­ni. D­si­da az »i­mi­ta­ti­o Chris­ti« d­rá­ma­i­sá­gát is­me­ri fel­, az­t a szen­ve­dést és meg­a­láz­ta­tást, a­mely vé­gül a meg­vál­tás­hoz ve­zet. Ő ma­ga is át a­kar­ja él­ni ez­t a d­rá­mát, meg a­kar ve­le küz­de­ni. Szá­mos ver­sé­ben e­zért a k­risz­tu­si szen­ve­dés­tör­té­net sze­mé­lyes ér­tel­me­zést kap, a köl­tő sok­szor a ma­gá­ra ma­radt, szen­ve­dő K­risz­tus he­lyé­be kép­ze­li ma­gát, a k­risz­tu­si ál­do­zat­tal a­zo­no­sul.
Sa­ját ál­do­zat­vál­la­lá­sá­nak, kül­de­té­sé­nek vég­ső ér­tel­mét a k­risz­tu­si ál­do­zat ter­mé­szet­fe­let­ti rend­jé­ben ta­lál­ja meg, s e­z­ál­tal osz­to­zik a meg­vál­tás d­rá­ma­i misz­té­ri­u­má­ban."- a kiadó.

Dsida Jenő: Út a Kálváriára

Reszkető, enyhe fény sugárzik.
Egy felhő lassudan megyen.
A lélek fáj, a fény sugárzik.
Valaki ballag a hegyen,
hűs homlokáról fény sugárzik
s szemét lehúnyja: - úgy legyen!

Elszállt szerelem illatától
kövér és fűszeres a lég.
Halott szerelem illatából
soha, de sohasem elég.
Bomló szerelem illatából
sejti a szív, hogy itt a vég.

A seb szép csöndesen begyógyult,
- ó, angyalok bús kék szeme! -
a seb már nem sajog, begyógyult,
- ó, halkan buzgó, mély zene! -
a seb már régesrég begyógyult
és mintha mégis vérzene.

Valaki lépked, felfelé tart.
Bozótközt víg madársereg.
Valaki lassan felfelé tart.
Tövisről vérharmat csepeg.
Valaki fel, a csúcs felé tart,
hogy önmagát feszítse meg.

Akik a fenti portékát választották, a következő három terméket is megtekintették

SOKCSEVITS DÉNES: Magyar múlt horvát szemmel

SOKCSEVITS DÉNES: Magyar múlt horvát szemmel

Bolti ár:
2 300 Ft

Baráti ár:
1 200 Ft

PETRÁS MÁRIA: Emeld fel, Uram, kicsiny népemet!

PETRÁS MÁRIA: Emeld fel, Uram, kicsiny népemet!

Bolti ár:
1 500 Ft

Baráti ár:
1 350 Ft

KINDELMANN GYŐZŐ: Szent Miklós legendája

KINDELMANN GYŐZŐ: Szent Miklós legendája

Bolti ár:
1 950 Ft